ഖത്തറിൽ എല്ലാ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർദേശം

  1. Home
  2. Global Malayali

ഖത്തറിൽ എല്ലാ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർദേശം

e pay


ഖത്തറിൽ എല്ലാ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർദേശം നൽകി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം. സേവനത്തിന് ഫീസ് ഈടാക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കറൻസി ഇടപാടുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഇ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കുന്നത്.

ക്യു ആർ കോഡ്, ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ്, ബാങ്ക് കാർഡ് ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏർപ്പെടുത്തണം. ഗൂഗിൾ പേ, ആപ്പിൾ പേ, സാംസങ് പേ, തുടങ്ങിയ തേർഡ് പാർട്ടി ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾക്കും ഖത്തർ അടുത്തിടെ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇ പേയ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾക്ക് പണം ഈടാക്കരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

ഖത്തറിൽ സമ്പൂർണ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേയ്മെന്റ്, സെറ്റിൽമെന്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടതായി ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.