അബുദാബിയിൽ കാഴ്ചയുടെ പുതുവസന്തമൊരുക്കി യാസ് ബേ വാട്ടർഫ്രണ്ടിലേക്ക് വാട്ടർ ടാക്‌സി സർവീസ്

  1. Home
  2. Global Malayali

അബുദാബിയിൽ കാഴ്ചയുടെ പുതുവസന്തമൊരുക്കി യാസ് ബേ വാട്ടർഫ്രണ്ടിലേക്ക് വാട്ടർ ടാക്‌സി സർവീസ്

TAXI


വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും താമസക്കാർക്കും കാഴ്ചയുടെ പുതുവസന്തമൊരുക്കി യാസ് ബേ വാട്ടർഫ്രണ്ടിലേക്ക് വാട്ടർ ടാക്‌സി സർവീസ് ആരംഭിച്ചു.യാസ് മറീന, അൽബന്ദർ ബീച്ച്, യാസ് ബേ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ജലഗതാഗത സേവനം.

അബുദാബി പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്, അബുദാബി മാരിടൈം, മിറൽ അസസ്‌മെന്റ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്. 5 ദിർഹമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് സൗജന്യം. ഒരു സർവീസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ രാത്രി 10 വരെയും രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് വൈകിട്ട് 5 മുതൽ രാത്രി 11 വരെ വരെയുമാണുണ്ടാവുക. 20 പേർക്കു സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വാട്ടർ ടാക്‌സി സേവനം ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസവും ഉണ്ടാകും.