വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിസ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഓസ്‌ട്രേലിയ; ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തിരിച്ചടി

  1. Home
  2. International

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിസ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഓസ്‌ട്രേലിയ; ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തിരിച്ചടി

australiya


ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചടി. അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിസ നിയമങ്ങളിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സർക്കാർ  മാറ്റം വരുത്തി. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ തെളിവ് കാണിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ കർശനമാക്കിയാണ് 
ഇപ്പോൾ രാജ്യം. 

16.30 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇപ്പോൾ  വരുമാനം കാണിക്കേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസത്തിനിടെ ഓസ്‌ട്രേലിയ രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ തുക വർധിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ഇത് 21,041 ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളറിൽ നിന്ന് 24,505 ഡോളറായി തുക ഉയർത്തിയിരുന്നു. സ്റ്റുഡന്റ് വിസ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കാനുള്ള  തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സർക്കാരിന്റെ നീക്കം. ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (ഐഇഎൽടിഎസ്) സ്കോറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നേരത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.  സ്റ്റുഡന്റ് വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം.