'വിഴിഞ്ഞത്ത് നിർമാണ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുന്നു'; അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ

  1. Home
  2. Kerala

'വിഴിഞ്ഞത്ത് നിർമാണ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുന്നു'; അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ

hc k


പൊലീസ് സംരക്ഷണ ഉത്തരവ് വന്ന് നൂറുദിവസമായിട്ടും വിഴിഞ്ഞത്ത് നിർമാണ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെട്ടതായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ. എന്നാൽ പദ്ധതി പ്രദേശത്തേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടയില്ലെന്ന് സമരസമിതി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉറപ്പു നൽകി. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹർജി പിന്നീട് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.