ഓണച്ചന്തകളും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും: ഇത്തവണ കൺസ്യൂമർഫെഡിന് 106 കോടിയുടെ റെക്കോർഡ് വിൽപന

  1. Home
  2. Kerala

ഓണച്ചന്തകളും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും: ഇത്തവണ കൺസ്യൂമർഫെഡിന് 106 കോടിയുടെ റെക്കോർഡ് വിൽപന

consumer


ഈ ഓണക്കാലത്തു കൺസ്യൂമർഫെഡിന് 106 കോടിയുടെ റെക്കോർഡ് വിൽപന. സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നടത്തിയ 1500 ഓണച്ചന്തകളിലൂടെയും 175 ത്രിവേണി സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലൂടെയുമാണു കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഈ വിൽപന കൈവരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിൽ കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഓണച്ചന്തകൾ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചുവെന്നും ഓണച്ചന്തകളിലെ വൻതിരക്കും വിൽപന വർധനവും ഇതാണു തെളിയിക്കുന്നതെന്നും കൺസ്യൂമർഫെഡ് ചെയർമാൻ എം. മെഹബൂബ് പറഞ്ഞു.  

സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, ഗ്രാമീണ തലത്തിലുള്ള ചന്തകൾ വഴി ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ 28 വരെ പത്തുദിവസം നീണ്ട വിപണിയിടപെടലാണു കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഓണക്കാലത്തു നടത്തിയത്. അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കു പുറമെ 10% മുതൽ 40% വരെ വിലക്കുറവിൽ മറ്റു നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയതോടെ ഓണച്ചന്തകൾ ആകർഷണീയമായി. അരി ഉൾപ്പെടെ 13 ഇനങ്ങൾ സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ ഓണച്ചന്തകളിലൂടെ ലഭ്യമാക്കി. ജയ, കുറുവ, മട്ട എന്നിവയ്ക്കു മാർക്കറ്റിൽ 45 മുതൽ 55 വരെ വിലയുള്ളപ്പോൾ കിലോയ്ക്കു 25 രൂപയ്ക്കാണു ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലേക്കായി 6000 ടൺ അരിയാണ് ഓണച്ചന്തകളിലൂടെ ആശ്വാസവിലയ്ക്കു ലഭ്യമായത്. 1200 ടൺ പഞ്ചസാര, 500 ടൺ ചെറുപയർ, 525 ടൺ ഉഴുന്ന്, 470 ടൺ കടല, 430  ടൺ വൻപയർ, 425 ടൺ തുവര, 450 മുളക്, 380 ടൺ മല്ലി എന്നിവ ഓണക്കാല വിപണിയിലൂടെ വിൽപന നടന്നതായി കൺസ്യൂമർഫെഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 12 ലക്ഷം പായ്ക്കറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഓണച്ചന്തകളിലൂടെ വിൽപന നടത്തിയത.്

കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഓണച്ചന്തകൾ വഴി 106 കോടിയുടെ വിൽപന നടന്നതിൽ 50 കോടി സബ്‌സിഡി സാധനങ്ങളുടെയും 56 കോടി നോൺ സബ്‌സിഡി സാധനങ്ങളുടെയും വിൽപനയാണ്. നോൺ സബ്‌സിഡി സാധനങ്ങൾ വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാക്കിയതോടൊപ്പം മിൽമ, റെയ്ഡ്‌കോ, ദിനേശ് തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ വിവിധ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും വിപണി ലഭ്യമാക്കാൻ കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഓണച്ചന്ത വഴി കഴിഞ്ഞു. പൊതുവിപണിയിൽ 1100 വില വരുന്ന 13 ഇനങ്ങൾ സഹകരണ ഓണച്ചന്തകൾ വഴി ലഭ്യമാക്കിയത് 462 രൂപയ്ക്കാണ്. 

വിലക്കുറവിനോടൊപ്പം  കൺസ്യൂമർഫെഡ് ത്രിവേണി സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ വഴി 'സമ്മാനമഴ' എന്ന പേരിൽ സമ്മാന പദ്ധതി കൂടി ഓണക്കാലത്ത് ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. വിലക്കുറവിനോടൊപ്പം ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും കൂടി ലഭ്യമായപ്പോൾ ത്രിവേണി സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ഇത്തവണ ജനത്തിരക്കേറി.