സംസ്ഥാനത്തെ കയര്‍, കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ ഓണം ബോണസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

  1. Home
  2. Kerala

സംസ്ഥാനത്തെ കയര്‍, കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ ഓണം ബോണസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Coir


കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് 20% വാർഷിക ബോണസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ ഓണം അഡ്വാൻസായി നൽകും. കയർ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് 29.9 ശതമാനവും ഓണം അഡ്വാൻസ് ബോണസായി ലഭിക്കും. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ 20 ശതമാനം ബോണസും, 9.9 ശതമാനം ഇൻസെന്റീവുമായിരിക്കും.

തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കശുവണ്ടി, കയർ വ്യവസായ ബന്ധസമിതി യോഗങ്ങളിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്. വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മാസശമ്പളക്കാരായ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് തുല്യമായ തുക ബോണസായി ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് മാസത്തെ ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്
ബോണസ് തുക നിശ്ചയിക്കുക.

കശുവണ്ടിതൊഴിലാളികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഓണം അഡ്വാൻസും ബോണസും ഈ മാസം 24ന് മുമ്പും കയർതൊഴിലാളികളുടെത് ഈമാസം 23 ന് മുമ്പും വിതരണം ചെയ്യാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു. യോഗങ്ങളിൽ ലേബർ കമ്മീഷണർ കെ.വാസുകി, അഡീഷണൽ ലേബർ കമ്മീഷണർ കെ ശ്രീലാൽ, കയർ, കശുവണ്ടി വ്യവസായ ബന്ധസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.