പാലക്കാട് അഗളിയിൽ പുലി പശുവിനെ കൊന്നു തിന്നു

  1. Home
  2. Kerala

പാലക്കാട് അഗളിയിൽ പുലി പശുവിനെ കൊന്നു തിന്നു

tiger


അഗളി നരസിമുക്ക് പുവ്വാത്ത കോളനിയിൽ പുലി പശുവിനെ കൊന്നുതിന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം. കോളനിയിലെ തങ്കരാജിന്റെ പശുവിനെയാണ് പിടിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് നിരവധി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പുലി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.