കണ്‍പുരികത്തിലെ താരൻ ശല്യം അകറ്റാൻ; നോക്കാം എളുപ്പവഴി

  1. Home
  2. Lifestyle

കണ്‍പുരികത്തിലെ താരൻ ശല്യം അകറ്റാൻ; നോക്കാം എളുപ്പവഴി

eye health


നമ്മുടെ കണ്‍പീലിയെയും കണ്‍പുരികത്തെയും താരന്‍ ബാധിക്കും. കണ്‍പുരികത്തിലെ മുടി കൊഴിയുന്നത് പുരികത്തിലെ താരന്റെ ലക്ഷണമാണ്. കണ്‍പുരികത്തിലെ താരന്‍ അകറ്റാന്‍ നിരവധി മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. കണ്‍പുരികത്തിലെ താരന്‍ മാറാന്‍ ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട്.

എഗ്ഗ് ഓയില്‍

കണ്‍പുരികത്തിലെ താരന്‍ അകറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായതും വളരെ പുരാതനവുമായ രീതിയാണിത്. ഏതാനും തുള്ളി യുനാനി എഗ് ഓയില്‍ നിങ്ങളുടെ പുരികത്തില്‍ പുരട്ടിയാല്‍ താരന്‍ അകറ്റാനാകും.

ടേബിള്‍ സാള്‍ട്ട്

താരന്‍ അകറ്റാന്‍ ഉപ്പ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് പുരികത്തിനു താഴെ ഉരസിയാല്‍ താരന്‍ അകലുകയും കൂടുതല്‍ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ദിവസവും ഏതാനും മിനിറ്റ് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.