തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വീണ്ടും ചൂടാക്കരുത്; പിന്നിലെ രഹസ്യം അറിയാം

  1. Home
  2. Lifestyle

തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വീണ്ടും ചൂടാക്കരുത്; പിന്നിലെ രഹസ്യം അറിയാം

hot water


തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിയ്ക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമം. എന്നാല്‍, തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ അത് അപകടമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വീണ്ടും ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പഠനങ്ങളില്‍ നിന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഇക്കാര്യം ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ തെളിവു സഹിതമാണ് നമുക്ക് മുന്നില്‍ നിരത്തുന്നത്.

വെള്ളം ചൂടാക്കി കുടിയ്ക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിലെ സംയുക്തങ്ങള്‍ നീരാവിയാവുകയും ഗ്യാസ് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച്‌ കുടിയ്ക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമെന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളം വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതുക്കളും വാതകങ്ങളും രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും. ഇത് പിന്നീട് അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കളായി രൂപം മാറുന്നു.