എന്താണ് ഹൈവേ ഹിപ്നോസിസ്?: ലക്ഷണങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ എന്നിവ അറിയാം

  1. Home
  2. Lifestyle

എന്താണ് ഹൈവേ ഹിപ്നോസിസ്?: ലക്ഷണങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ എന്നിവ അറിയാം

highway-hypnosis


പല ഡ്രൈവർമാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഹൈവേ ഹിപ്നോസിസ്.  ഹൈവേ ഹിപ്നോസിസ്, ‘വൈറ്റ് ലൈൻ ഫീവർ’അല്ലെങ്കിൽ ‘റോഡ് ഹിപ്നോസിസ്’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു ഡ്രൈവർ മാനസികമായി വിശ്രമിക്കുകയും ദീർഘവും നേരെയുള്ളതുമായ റോഡിലൂടെ വാഹനമോടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അർദ്ധ-ട്രാൻസ് പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഹൈവേ ഹിപ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഹൈവേ ഹിപ്നോസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ:

റോഡ് വളരെദൂരം നീണ്ടുകിടക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം ആവർത്തിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

അവബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു: മറ്റ് വാഹനങ്ങളും ട്രാഫിക് അടയാളങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് കുറഞ്ഞേക്കാം.

കുറഞ്ഞ പ്രതികരണ സമയം: അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണ സമയം മന്ദഗതിയിലായേക്കാം.

ദിവാസ്വപ്നം: നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ബന്ധമില്ലാത്ത ചിന്തകളിലേക്കോ വിഷയങ്ങളിലേക്കോ അലഞ്ഞേക്കാം.

ഹൈവേ ഹിപ്നോസിസിന്റെ കാരണങ്ങൾ:

ദൈർഘ്യമേറിയതും നേരെയുള്ളതും സവിശേഷതയില്ലാത്തതുമായ ഹൈവേകൾ ഹൈവേ ഹിപ്നോസിസ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ്.

ക്ഷീണം: ഉറക്കക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനേരം വാഹനമോടിക്കുന്നത് മാനസിക ക്ഷീണത്തിന് കാരണമാകും, ഈ അവസ്ഥയിൽ ഹൈവേ ഹിപ്നോസിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

പതിവ് ഡ്രൈവിംഗ്: ഒരേ റൂട്ടിൽ ആവർത്തിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും: സമ്മർദ്ദമോ ഉത്കണ്ഠയോ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ഹൈവേ ഹിപ്നോസിസ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം:

ഇടവേളകൾ എടുക്കുക: ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഇടവേളകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.

ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവത്തിൽ ബോധപൂർവ്വം ഇടപെടുക. റോഡ്, ട്രാഫിക്, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഉന്മേഷദായകമായ സംഗീതമോ രസകരമായ ഒരു ഓഡിയോബുക്കോ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സജീവമായും ഏകാഗ്രമായും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.

പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ മാറ്റുക: സാധ്യമെങ്കിൽ, ഇതര റൂട്ടുകളോ മനോഹരമായ ബൈവേകളോ ഉപയോഗിക്കുക