വിഷക്കൂണുകളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?; ഉത്തരം ഇവിടെയുണ്ട്

  1. Home
  2. Lifestyle

വിഷക്കൂണുകളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?; ഉത്തരം ഇവിടെയുണ്ട്

mushroom


മഴക്കാലമാണ്, ഇനി കൂണുകൾ മുളച്ചു പൊന്തുന്ന കാലം. പക്ഷെ അവിടെയും അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ കൂണുകളും, വിഷ കൂണുകളും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം. കൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി കലർത്തിയ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് 15 മിനിട്ട് വെയ്ക്കുക, അപ്പോൾ കൂൺ നീല നിറമായാൽ അത് വിഷക്കൂൺ ആണ്, മറിച്ചു നിറവ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമാണ്.

വിഷ കൂൺ തിരിച്ചറിയുന്ന മറ്റു വഴികൾ; കളർഫുൾ ആയിരിക്കും,
ഈച്ച ,വണ്ട് മുതലായ ജീവികൾ കാണില്ല, കൂൺകുടയുടെ അടിയിലുള്ള ചെകിള പോലുള്ള സാധനം കളർഫുൾ, ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. കൂൺ തടിയിൽ റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ദിവസങ്ങളോളം കേട് കൂടാതിരിക്കും. പൂച്ച, പട്ടി എന്നിവ മണക്കുക പോലുമില്ല, വിഷകൂണിൽ പൊടി ഉണ്ടാകും.