വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഉടമസ്ഥർക്ക് സന്തോഷവും പോസിറ്റിവിറ്റിയും നൽകുമോ?: പഠനം നോക്കാം

  1. Home
  2. Lifestyle

വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഉടമസ്ഥർക്ക് സന്തോഷവും പോസിറ്റിവിറ്റിയും നൽകുമോ?: പഠനം നോക്കാം

pet love


വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഉടമസ്ഥർക്ക് സന്തോഷവും പോസിറ്റിവിറ്റിയും നൽകുമോ? പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ബുള്ളറ്റിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സമീപകാല പഠനം വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ അവരുടെ ഉടമസ്ഥരുടെ ക്ഷേമത്തിന് നല്ല സംഭാവന നൽകുമെന്ന പരക്കെയുള്ള വിശ്വാസത്തിന് എതിരാണ്. ഉടമസ്ഥരുടെ മാനസിക ക്ഷേമത്തിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നന്നായി മനസിലാക്കാൻ 2020 മെയ് മാസത്തിൽ 767 പേരിൽ മൂന്ന് തവണ വീതമാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉടമകൾ അവരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ കാരണം സന്തോഷവും പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളും വർധിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ വാദങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചെറിയ വിവരം മാത്രമാണ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉടമകളുടെ സന്തോഷവും പോസിറ്റിവിറ്റിയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളില്ലാത്തവരുമായി ഗവേഷകർ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, സന്തോഷത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും അവർ കണ്ടെത്തിയില്ല.

‘വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷം അളക്കുമ്പോൾ, അത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആളുകൾ ഏകാന്തത ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു വളർത്തുമൃഗത്തെ ലഭിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഇതുകൊണ്ട് കരുതുന്നത്ര രൂപാന്തരപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല,’ എംഎസ്‌യു സൈക്കോളജി വിഭാഗത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും പഠനത്തിന്റെ സഹ-രചയിതാവുമായ വില്യം ചോപിക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു,

സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, മെച്ചപ്പെട്ട ക്ഷേമത്തിനായി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് അന്യായവും ചെലവേറിയതുമാകുമെന്ന് ഗവേഷകർ വാദിക്കുന്നു. മുൻ പഠനങ്ങളിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥർക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഹൃദയങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ ധാരണകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയും മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ പഠനം അടിവരയിടുന്നു.