ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കല്ലിൽ ഒട്ടിപിടിക്കില്ല; ഈ വഴികൾ ഒന്നു പരീക്ഷിക്കൂ

  1. Home
  2. Lifestyle

ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കല്ലിൽ ഒട്ടിപിടിക്കില്ല; ഈ വഴികൾ ഒന്നു പരീക്ഷിക്കൂ

dosa


കല്ലിൽ ഒട്ടിപിടിച്ച ദോശ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ വഴികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ആദ്യം തന്നെ ദോശക്കല്ലു നന്നായി വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുക്കുക.

  • ദോശക്കല്ല് ചൂടാകുമ്പോൾ വെള്ളം തളിച്ച ശേഷം കുറച്ചു നല്ലെണ്ണ കല്ലിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുക.ഇനി ദോശ കല്ലിൽ പരത്തി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒട്ടും ഒട്ടിപിടിക്കാതെ ദോശ എടുക്കാൻ സാധിക്കും.
  • സവാള തൊലി കളയാതെ രണ്ടായി മുറിച്ച ശേഷം ഒരു കഷ്ണത്തിൽ ഫോർക് കുത്തി കൊടുക്കുക. ചൂടായ ദോശക്കല്ലിൽ സവാള തേച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ദോശ പരത്തുക. നല്ല ക്രിസ്പിയായ കനം കുറഞ്ഞ ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും.
  • ചൂടായ ദോശക്കല്ലിൽ കുറച്ചു വെള്ളം തളിച്ച ശേഷം മാത്രം ദോശ ചുടുക. ഇത് കല്ലിന്റെ ചൂടിനെ ക്രമീകരിച്ചു ദോശ ഒട്ടിപിടിക്കാതെ നന്നായി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ സഹായിക്കും.