അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ: റിപ്പോർട്ട്

  1. Home
  2. Lifestyle

അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ: റിപ്പോർട്ട്

phone


പുരുഷൻമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രണ്ടുവർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടത്തിയ സർവേയിൽ സ്തീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വവർഗരതിയുടെ വീഡിയോകൾ ആണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ പോൺ വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രമുഖ സൈറ്റുകൾ നടത്തിയ സർവേയിലെ കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.  സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരയുന്ന പദവും സർവേയിൽ പറയുന്നു. ഇവർ കൂടുതൽ തെരഞ്ഞ പദം ലെസ്ബിയൻ സെക്സ് ആണെന്നാണ് സർവേയിൽ പറഞ്ഞത്.

എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരഞ്ഞത് വലിയ ലിംഗത്തെക്കുറിച്ചാണ്. റൊമാന്റിക് സെക്സ് എന്ന പദം മുൻവർഷത്തേതിൽ നിന്ന് 125 ശതമാനം മാത്രമാണ് വർദ്ധന രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തൃപ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന പുരുഷൻമാരെയും സെക്സിനിടയിലെ നിലവിളികളെക്കുറിച്ചും സേർ‌ച്ച് ചെയ്യുന്നതായി സർവേയിൽ പറയുന്നു.

മിക്ക പുരുഷൻമാരെക്കാളും സ്ത്രീകൾ അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. പുരുഷൻമാരെക്കാൾ സ്ത്രീകൾ രതിമൂർച്ഛയിലെത്താൻ സമയമെടുക്കുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെന്നാണ് അനുമാനം.

ലെസ്ബിയൻ വീഡിയോ കാഴ്ചക്കാരിലും പുരുഷന്മാരേക്കാളും കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ്. സ്വവർഗാനുരാഗികളായ പുരുഷന്മാരുടെ പോൺ വീഡിയോ കാണുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 30 ശതമാനത്തോളം വർദ്ധനവുണ്ടെന്നും മുൻറിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു.