റോബസ്റ്റ കാപ്പിക്ക് റെക്കോർഡ് വില; നേട്ടം കൊയ്ത് ഇന്ത്യൻ കർഷകർ

  1. Home
  2. National

റോബസ്റ്റ കാപ്പിക്ക് റെക്കോർഡ് വില; നേട്ടം കൊയ്ത് ഇന്ത്യൻ കർഷകർ

robesta


റോബസ്റ്റ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർ ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലാണ്.. കാരണം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണ് റോബസ്റ്റാ കാപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. 50 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ചാക്ക് റോബസ്റ്റക്ക് 10080 രൂപയാണ് വില. സാധാരണ 2500 രൂപ മുതൽ 3500 രൂപ വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി റോബസ്റ്റ ഇനത്തിന് വില ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെനിന്നാണ് വില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അറബിക്ക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാപ്പിയേക്കാൾ റോബസ്റ്റ കാപ്പിയ്ക്കുള്ള ഒരു മേന്മ കുറഞ്ഞ ഉൽപാദന ചിലവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറുകിട കർഷകരും ധാരാളമായി റോബസ്റ്റ കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വില വർധനയുടെ നേട്ടം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കർഷകർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

ആഗോളതലത്തിൽ റോബസ്റ്റ കാപ്പിയുടെ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് ഗുണകരമായത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണമാണ് കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിൽ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞത്.  കേരളം,കർണാടക,തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ ആകെ കാപ്പി ഉൽപാദനത്തിന്റെ 83% വും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി നടക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ്. 70% ആണ് കർണാടകയിലെ കാപ്പിയുടെ ഉൽപാദനം.