വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു; കഴിഞ്ഞ വർഷം 1474 ആപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായി ആപ്പിൾ

  1. Home
  2. Tech

വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു; കഴിഞ്ഞ വർഷം 1474 ആപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായി ആപ്പിൾ

Apple store


വിവിധ സർക്കാരുകളുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം 1474 ആപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തെന്ന് 2022 ലെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ ട്രാൻസ്പരൻസി റിപ്പോർട്ട്. 1435 ചൈനീസ് ആപ്പുകളും 14 ഇന്ത്യൻ ആപ്പുകളുമാണ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത്.

രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചില ആപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് രാജ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ആപ്പിളിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് മൊത്തം 18,412 അപ്പീലുകളാണ് ആപ്പിളിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 5,484 എണ്ണം ചൈനയുടേതും, 709 എണ്ണം ഇന്ത്യയുടേതുമാണ്.

ചൈനീസ്, ഇന്ത്യൻ ആപ്പുകളെ കൂടാതെ 10 പാക്കിസ്ഥാനി ആപ്പുകളും 7 റഷ്യൻ ആപ്പുകളുമാണ് ആപ്പിൾ നീക്കം ചെയ്തത്.  ഇതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം പിൻവലിച്ച 24 ഇന്ത്യൻ ആപ്പുകൾ ആപ്പിൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2022 ലെ കണക്ക് പ്രകാരം ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ആകെ 1,783,232 ആപ്പുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.