മദ്യത്തിന്റെ വില കൂടും; വിദേശനിർമിത മദ്യം ലീറ്ററിന് 10 രൂപ ഗാലനേജ് ഫീ ചുമത്തുന്നതായി ധനമന്ത്രി

  1. Home
  2. Trending

മദ്യത്തിന്റെ വില കൂടും; വിദേശനിർമിത മദ്യം ലീറ്ററിന് 10 രൂപ ഗാലനേജ് ഫീ ചുമത്തുന്നതായി ധനമന്ത്രി

liqure


സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശനിർമിത മദ്യത്തിന്റെ വില വർധിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് വിൽപന നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ നിർമിത വിദേശ മദ്യത്തിന് ലീറ്ററിന് 30 രൂപ വരെ ഗാലനേജ് ഫീ ചുമത്തുന്നതിന് നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

അത് ലീറ്ററിനു 10 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചു. ഇതുവഴി 200 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രി കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍ ബജറ്റ് അവതരണത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.