സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിന് വില കൂടും; വിൽപ്പന നികുതി രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടും

  1. Home
  2. Trending

സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിന് വില കൂടും; വിൽപ്പന നികുതി രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടും

LIQURE


സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില കൂടും. മദ്യകമ്പനികൾ ബിവറേജസ് കോർപറേഷന് മദ്യം നൽകുമ്പോഴുള്ള വിറ്റുവരവ് നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിൽപ്പന നികുതി രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടാൻ ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഇതോടെ മദ്യത്തിന്റെ വില വർധിക്കും. 

മദ്യ ഉൽപ്പാദകരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിരുന്ന അഞ്ച് ശതമാനം നികുതിയാണ് സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയത്. വിറ്റുവരവ് നികുതി ഒഴിവാക്കിയതോടെയുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനാണ് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അബ്കാരി ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും.