വിഷു ബംപർ; 12 കോടി ഒന്നാം സമ്മാനം VE 475588 ടിക്കറ്റിന്

  1. Home
  2. Trending

വിഷു ബംപർ; 12 കോടി ഒന്നാം സമ്മാനം VE 475588 ടിക്കറ്റിന്

pic


വിഷു ബംപർ ലോട്ടറിയുടെ 12 കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം VE 475588 ടിക്കറ്റിന്. മറ്റു സീരിസുകളിലെ ഇതേ നമ്പറിന് സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ വീതം ആറുപേർക്ക്. രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ - VA 513003, VB 678985, VC 743934, VD 175757, VE 797565, VG 642218.

12 കോടിയുടെ 10% ഏജൻസി കമ്മിഷനായി പോകും. ശേഷിക്കുന്ന തുകയിൽ 30% നികുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തുക ജേതാവിന് ലഭിക്കും. അച്ചടിച്ച 42 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുപോയി.